zMountain Web Tasarımı

Yüze Dolgu Yaptırmak

Para Kazanmanın Yolları

zShop Web Tasarımı

Android Camera Kullanımı ve Fotoğraf Çekme

 • Android Programlama
 • Savaş Dersim Çelik
 • Pazar Haziran 4th, 2017
 • 228 Görüntülenme
 • JAVA
 • Mobile

Bu yazıda, android camera 2 API’sini nasıl uygulayacağımızı öğreneceğiz. Bu uygulamamızda kamerayı çalıştırıp fotoğraf çekebileceğiz.

UYARI! : Bu uygulamayı çalıştıramak için minSdkVersion 21 olması gerekmektedir.
Ekran Görüntüsü

Manifest Dosyamıza Eklememiz Gereken Kodlar
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-feature android:name="android.hardware.camera2.full" />

<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" /> kodu kamera kullanımına izin vermek için kullanılır.

<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> Harici hafızaya dosya kayıt etmek için kullanılır.

<uses-feature android:name="android.hardware.camera2.full" /> kamera özelliklerini kullanması gerektiğini de bildirir

activity_main.xml Dosyamız
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">

  <TextureView
    android:id="@+id/texture"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentStart="true" />

  <Button
    android:id="@+id/btn_takepicture"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginBottom="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:text="Fotoğraf Çek" />
</RelativeLayout>
MainActivity.java Dosyamız
import android.Manifest;
import android.content.Context;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.graphics.ImageFormat;
import android.graphics.SurfaceTexture;
import android.hardware.camera2.CameraAccessException;
import android.hardware.camera2.CameraCaptureSession;
import android.hardware.camera2.CameraCharacteristics;
import android.hardware.camera2.CameraDevice;
import android.hardware.camera2.CameraManager;
import android.hardware.camera2.CameraMetadata;
import android.hardware.camera2.CaptureRequest;
import android.hardware.camera2.TotalCaptureResult;
import android.hardware.camera2.params.StreamConfigurationMap;
import android.media.Image;
import android.media.ImageReader;
import android.os.Bundle;
import android.os.Environment;
import android.os.Handler;
import android.os.HandlerThread;
import android.support.annotation.NonNull;
import android.support.v4.app.ActivityCompat;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.util.Log;
import android.util.Size;
import android.util.SparseIntArray;
import android.view.Surface;
import android.view.TextureView;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private static final String TAG = "AndroidKameraAPI";
  private Button takePictureButton;
  private TextureView textureView;
  private static final SparseIntArray ORIENTATIONS = new SparseIntArray();
  static {
    ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 90);
    ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 0);
    ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 270);
    ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 180);
  }
  private String cameraId;
  protected CameraDevice cameraDevice;
  protected CameraCaptureSession cameraCaptureSessions;
  protected CaptureRequest captureRequest;
  protected CaptureRequest.Builder captureRequestBuilder;
  private Size imageDimension;
  private ImageReader imageReader;
  private File file;
  private static final int REQUEST_CAMERA_PERMISSION = 200;
  private boolean mFlashSupported;
  private Handler mBackgroundHandler;
  private HandlerThread mBackgroundThread;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    textureView = (TextureView) findViewById(R.id.texture);
    assert textureView != null;
    textureView.setSurfaceTextureListener(textureListener);
    takePictureButton = (Button) findViewById(R.id.btn_takepicture);
    assert takePictureButton != null;
    takePictureButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        takePicture();
      }
    });
  }
  TextureView.SurfaceTextureListener textureListener = new TextureView.SurfaceTextureListener() {
    @Override
    public void onSurfaceTextureAvailable(SurfaceTexture surface, int width, int height) {
      //open your camera here
      openCamera();
    }
    @Override
    public void onSurfaceTextureSizeChanged(SurfaceTexture surface, int width, int height) {
      // Transform you image captured size according to the surface width and height
    }
    @Override
    public boolean onSurfaceTextureDestroyed(SurfaceTexture surface) {
      return false;
    }
    @Override
    public void onSurfaceTextureUpdated(SurfaceTexture surface) {
    }
  };

  private final CameraDevice.StateCallback stateCallback = new CameraDevice.StateCallback() {
    @Override
    public void onOpened(CameraDevice camera) {
      //This is called when the camera is open
      Log.e(TAG, "onOpened");
      cameraDevice = camera;
      createCameraPreview();
    }
    @Override
    public void onDisconnected(CameraDevice camera) {
      cameraDevice.close();
    }
    @Override
    public void onError(CameraDevice camera, int error) {
      cameraDevice.close();
      cameraDevice = null;
    }
  };
  final CameraCaptureSession.CaptureCallback captureCallbackListener = new CameraCaptureSession.CaptureCallback() {
    @Override
    public void onCaptureCompleted(CameraCaptureSession session, CaptureRequest request, TotalCaptureResult result) {
      super.onCaptureCompleted(session, request, result);
      Toast.makeText(MainActivity.this, "Kaydedilmiş:" + file, Toast.LENGTH_SHORT).show();
      createCameraPreview();
    }
  };
  protected void startBackgroundThread() {
    mBackgroundThread = new HandlerThread("Kamera Arkaplanda");
    mBackgroundThread.start();
    mBackgroundHandler = new Handler(mBackgroundThread.getLooper());
  }
  protected void stopBackgroundThread() {
    mBackgroundThread.quitSafely();
    try {
      mBackgroundThread.join();
      mBackgroundThread = null;
      mBackgroundHandler = null;
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
  protected void takePicture() {
    if(null == cameraDevice) {
      Log.e(TAG, "CameraDevice boş");
      return;
    }
    CameraManager manager = (CameraManager) getSystemService(Context.CAMERA_SERVICE);
    try {
      CameraCharacteristics characteristics = manager.getCameraCharacteristics(cameraDevice.getId());
      Size[] jpegSizes = null;
      if (characteristics != null) {
        jpegSizes = characteristics.get(CameraCharacteristics.SCALER_STREAM_CONFIGURATION_MAP).getOutputSizes(ImageFormat.JPEG);
      }
      int width = 640;
      int height = 480;
      if (jpegSizes != null && 0 < jpegSizes.length) {
        width = jpegSizes[0].getWidth();
        height = jpegSizes[0].getHeight();
      }
      ImageReader reader = ImageReader.newInstance(width, height, ImageFormat.JPEG, 1);
      List<Surface> outputSurfaces = new ArrayList<Surface>(2);
      outputSurfaces.add(reader.getSurface());
      outputSurfaces.add(new Surface(textureView.getSurfaceTexture()));
      final CaptureRequest.Builder captureBuilder = cameraDevice.createCaptureRequest(CameraDevice.TEMPLATE_STILL_CAPTURE);
      captureBuilder.addTarget(reader.getSurface());
      captureBuilder.set(CaptureRequest.CONTROL_MODE, CameraMetadata.CONTROL_MODE_AUTO);
      // Orientation
      int rotation = getWindowManager().getDefaultDisplay().getRotation();
      captureBuilder.set(CaptureRequest.JPEG_ORIENTATION, ORIENTATIONS.get(rotation));
      final File file = new File(Environment.getExternalStorageDirectory()+"/pic.jpg");
      ImageReader.OnImageAvailableListener readerListener = new ImageReader.OnImageAvailableListener() {
        @Override
        public void onImageAvailable(ImageReader reader) {
          Image image = null;
          try {
            image = reader.acquireLatestImage();
            ByteBuffer buffer = image.getPlanes()[0].getBuffer();
            byte[] bytes = new byte[buffer.capacity()];
            buffer.get(bytes);
            save(bytes);
          } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
          } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
          } finally {
            if (image != null) {
              image.close();
            }
          }
        }
        private void save(byte[] bytes) throws IOException {
          OutputStream output = null;
          try {
            output = new FileOutputStream(file);
            output.write(bytes);
          } finally {
            if (null != output) {
              output.close();
            }
          }
        }
      };
      reader.setOnImageAvailableListener(readerListener, mBackgroundHandler);
      final CameraCaptureSession.CaptureCallback captureListener = new CameraCaptureSession.CaptureCallback() {
        @Override
        public void onCaptureCompleted(CameraCaptureSession session, CaptureRequest request, TotalCaptureResult result) {
          super.onCaptureCompleted(session, request, result);
          Toast.makeText(MainActivity.this, "Kayıt:" + file, Toast.LENGTH_SHORT).show();
          createCameraPreview();
        }
      };
      cameraDevice.createCaptureSession(outputSurfaces, new CameraCaptureSession.StateCallback() {
        @Override
        public void onConfigured(CameraCaptureSession session) {
          try {
            session.capture(captureBuilder.build(), captureListener, mBackgroundHandler);
          } catch (CameraAccessException e) {
            e.printStackTrace();
          }
        }
        @Override
        public void onConfigureFailed(CameraCaptureSession session) {
        }
      }, mBackgroundHandler);
    } catch (CameraAccessException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
  protected void createCameraPreview() {
    try {
      SurfaceTexture texture = textureView.getSurfaceTexture();
      assert texture != null;
      texture.setDefaultBufferSize(imageDimension.getWidth(), imageDimension.getHeight());
      Surface surface = new Surface(texture);
      captureRequestBuilder = cameraDevice.createCaptureRequest(CameraDevice.TEMPLATE_PREVIEW);
      captureRequestBuilder.addTarget(surface);
      cameraDevice.createCaptureSession(Arrays.asList(surface), new CameraCaptureSession.StateCallback(){
        @Override
        public void onConfigured(@NonNull CameraCaptureSession cameraCaptureSession) {
          //The camera is already closed
          if (null == cameraDevice) {
            return;
          }
          // When the session is ready, we start displaying the preview.
          cameraCaptureSessions = cameraCaptureSession;
          updatePreview();
        }
        @Override
        public void onConfigureFailed(@NonNull CameraCaptureSession cameraCaptureSession) {
          Toast.makeText(MainActivity.this, "Yapılandırma değişikliği", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
      }, null);
    } catch (CameraAccessException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
  private void openCamera() {
    CameraManager manager = (CameraManager) getSystemService(Context.CAMERA_SERVICE);
    Log.e(TAG, "is camera open");
    try {
      cameraId = manager.getCameraIdList()[0];
      CameraCharacteristics characteristics = manager.getCameraCharacteristics(cameraId);
      StreamConfigurationMap map = characteristics.get(CameraCharacteristics.SCALER_STREAM_CONFIGURATION_MAP);
      assert map != null;
      imageDimension = map.getOutputSizes(SurfaceTexture.class)[0];
      // Add permission for camera and let user grant the permission
      if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.CAMERA) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED && ActivityCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
        ActivityCompat.requestPermissions(MainActivity.this, new String[]{Manifest.permission.CAMERA, Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE}, REQUEST_CAMERA_PERMISSION);
        return;
      }
      manager.openCamera(cameraId, stateCallback, null);
    } catch (CameraAccessException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    Log.e(TAG, "openCamera X");
  }
  protected void updatePreview() {
    if(null == cameraDevice) {
      Log.e(TAG, "Önizleme hatası, dönüş");
    }
    captureRequestBuilder.set(CaptureRequest.CONTROL_MODE, CameraMetadata.CONTROL_MODE_AUTO);
    try {
      cameraCaptureSessions.setRepeatingRequest(captureRequestBuilder.build(), null, mBackgroundHandler);
    } catch (CameraAccessException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
  private void closeCamera() {
    if (null != cameraDevice) {
      cameraDevice.close();
      cameraDevice = null;
    }
    if (null != imageReader) {
      imageReader.close();
      imageReader = null;
    }
  }
  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[] permissions, @NonNull int[] grantResults) {
    if (requestCode == REQUEST_CAMERA_PERMISSION) {
      if (grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_DENIED) {
        // close the app
        Toast.makeText(MainActivity.this, "Üzgünüm!, Izin vermeden bu uygulamayı kullanamazsınız!", Toast.LENGTH_LONG).show();
        finish();
      }
    }
  }
  @Override
  protected void onResume() {
    super.onResume();
    Log.e(TAG, "onResume");
    startBackgroundThread();
    if (textureView.isAvailable()) {
      openCamera();
    } else {
      textureView.setSurfaceTextureListener(textureListener);
    }
  }
  @Override
  protected void onPause() {
    Log.e(TAG, "onPause");
    //closeCamera();
    stopBackgroundThread();
    super.onPause();
  }
}
Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Benzer İçerikler