Android Camera Kullanımı ve Fotoğraf Çekme

 • Yazar: Savaş Dersim Çelik
 • Kategori: Android
 • Tarih: Pazar Haziran 4th, 2017
 • 8.429 Görüntülenme
 • Beğenenler: 0 Like
 • 2 Yorum Yorum Yap

Bu yazıda, android camera 2 API’sini nasıl uygulayacağımızı öğreneceğiz. Bu uygulamamızda kamerayı çalıştırıp fotoğraf çekebileceğiz.

UYARI! : Bu uygulamayı çalıştıramak için minSdkVersion 21 olması gerekmektedir.
Ekran Görüntüsü

Manifest Dosyamıza Eklememiz Gereken Kodlar
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-feature android:name="android.hardware.camera2.full" />

<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" /> kodu kamera kullanımına izin vermek için kullanılır.

<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> Harici hafızaya dosya kayıt etmek için kullanılır.

<uses-feature android:name="android.hardware.camera2.full" /> kamera özelliklerini kullanması gerektiğini de bildirir

activity_main.xml Dosyamız
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">

  <TextureView
    android:id="@+id/texture"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentStart="true" />

  <Button
    android:id="@+id/btn_takepicture"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginBottom="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:text="Fotoğraf Çek" />
</RelativeLayout>
MainActivity.java Dosyamız
import android.Manifest;
import android.content.Context;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.graphics.ImageFormat;
import android.graphics.SurfaceTexture;
import android.hardware.camera2.CameraAccessException;
import android.hardware.camera2.CameraCaptureSession;
import android.hardware.camera2.CameraCharacteristics;
import android.hardware.camera2.CameraDevice;
import android.hardware.camera2.CameraManager;
import android.hardware.camera2.CameraMetadata;
import android.hardware.camera2.CaptureRequest;
import android.hardware.camera2.TotalCaptureResult;
import android.hardware.camera2.params.StreamConfigurationMap;
import android.media.Image;
import android.media.ImageReader;
import android.os.Bundle;
import android.os.Environment;
import android.os.Handler;
import android.os.HandlerThread;
import android.support.annotation.NonNull;
import android.support.v4.app.ActivityCompat;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.util.Log;
import android.util.Size;
import android.util.SparseIntArray;
import android.view.Surface;
import android.view.TextureView;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private static final String TAG = "AndroidKameraAPI";
  private Button takePictureButton;
  private TextureView textureView;
  private static final SparseIntArray ORIENTATIONS = new SparseIntArray();
  static {
    ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 90);
    ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 0);
    ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 270);
    ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 180);
  }
  private String cameraId;
  protected CameraDevice cameraDevice;
  protected CameraCaptureSession cameraCaptureSessions;
  protected CaptureRequest captureRequest;
  protected CaptureRequest.Builder captureRequestBuilder;
  private Size imageDimension;
  private ImageReader imageReader;
  private File file;
  private static final int REQUEST_CAMERA_PERMISSION = 200;
  private boolean mFlashSupported;
  private Handler mBackgroundHandler;
  private HandlerThread mBackgroundThread;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    textureView = (TextureView) findViewById(R.id.texture);
    assert textureView != null;
    textureView.setSurfaceTextureListener(textureListener);
    takePictureButton = (Button) findViewById(R.id.btn_takepicture);
    assert takePictureButton != null;
    takePictureButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        takePicture();
      }
    });
  }
  TextureView.SurfaceTextureListener textureListener = new TextureView.SurfaceTextureListener() {
    @Override
    public void onSurfaceTextureAvailable(SurfaceTexture surface, int width, int height) {
      //open your camera here
      openCamera();
    }
    @Override
    public void onSurfaceTextureSizeChanged(SurfaceTexture surface, int width, int height) {
      // Transform you image captured size according to the surface width and height
    }
    @Override
    public boolean onSurfaceTextureDestroyed(SurfaceTexture surface) {
      return false;
    }
    @Override
    public void onSurfaceTextureUpdated(SurfaceTexture surface) {
    }
  };

  private final CameraDevice.StateCallback stateCallback = new CameraDevice.StateCallback() {
    @Override
    public void onOpened(CameraDevice camera) {
      //This is called when the camera is open
      Log.e(TAG, "onOpened");
      cameraDevice = camera;
      createCameraPreview();
    }
    @Override
    public void onDisconnected(CameraDevice camera) {
      cameraDevice.close();
    }
    @Override
    public void onError(CameraDevice camera, int error) {
      cameraDevice.close();
      cameraDevice = null;
    }
  };
  final CameraCaptureSession.CaptureCallback captureCallbackListener = new CameraCaptureSession.CaptureCallback() {
    @Override
    public void onCaptureCompleted(CameraCaptureSession session, CaptureRequest request, TotalCaptureResult result) {
      super.onCaptureCompleted(session, request, result);
      Toast.makeText(MainActivity.this, "Kaydedilmiş:" + file, Toast.LENGTH_SHORT).show();
      createCameraPreview();
    }
  };
  protected void startBackgroundThread() {
    mBackgroundThread = new HandlerThread("Kamera Arkaplanda");
    mBackgroundThread.start();
    mBackgroundHandler = new Handler(mBackgroundThread.getLooper());
  }
  protected void stopBackgroundThread() {
    mBackgroundThread.quitSafely();
    try {
      mBackgroundThread.join();
      mBackgroundThread = null;
      mBackgroundHandler = null;
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
  protected void takePicture() {
    if(null == cameraDevice) {
      Log.e(TAG, "CameraDevice boş");
      return;
    }
    CameraManager manager = (CameraManager) getSystemService(Context.CAMERA_SERVICE);
    try {
      CameraCharacteristics characteristics = manager.getCameraCharacteristics(cameraDevice.getId());
      Size[] jpegSizes = null;
      if (characteristics != null) {
        jpegSizes = characteristics.get(CameraCharacteristics.SCALER_STREAM_CONFIGURATION_MAP).getOutputSizes(ImageFormat.JPEG);
      }
      int width = 640;
      int height = 480;
      if (jpegSizes != null && 0 < jpegSizes.length) {
        width = jpegSizes[0].getWidth();
        height = jpegSizes[0].getHeight();
      }
      ImageReader reader = ImageReader.newInstance(width, height, ImageFormat.JPEG, 1);
      List<Surface> outputSurfaces = new ArrayList<Surface>(2);
      outputSurfaces.add(reader.getSurface());
      outputSurfaces.add(new Surface(textureView.getSurfaceTexture()));
      final CaptureRequest.Builder captureBuilder = cameraDevice.createCaptureRequest(CameraDevice.TEMPLATE_STILL_CAPTURE);
      captureBuilder.addTarget(reader.getSurface());
      captureBuilder.set(CaptureRequest.CONTROL_MODE, CameraMetadata.CONTROL_MODE_AUTO);
      // Orientation
      int rotation = getWindowManager().getDefaultDisplay().getRotation();
      captureBuilder.set(CaptureRequest.JPEG_ORIENTATION, ORIENTATIONS.get(rotation));
      final File file = new File(Environment.getExternalStorageDirectory()+"/pic.jpg");
      ImageReader.OnImageAvailableListener readerListener = new ImageReader.OnImageAvailableListener() {
        @Override
        public void onImageAvailable(ImageReader reader) {
          Image image = null;
          try {
            image = reader.acquireLatestImage();
            ByteBuffer buffer = image.getPlanes()[0].getBuffer();
            byte[] bytes = new byte[buffer.capacity()];
            buffer.get(bytes);
            save(bytes);
          } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
          } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
          } finally {
            if (image != null) {
              image.close();
            }
          }
        }
        private void save(byte[] bytes) throws IOException {
          OutputStream output = null;
          try {
            output = new FileOutputStream(file);
            output.write(bytes);
          } finally {
            if (null != output) {
              output.close();
            }
          }
        }
      };
      reader.setOnImageAvailableListener(readerListener, mBackgroundHandler);
      final CameraCaptureSession.CaptureCallback captureListener = new CameraCaptureSession.CaptureCallback() {
        @Override
        public void onCaptureCompleted(CameraCaptureSession session, CaptureRequest request, TotalCaptureResult result) {
          super.onCaptureCompleted(session, request, result);
          Toast.makeText(MainActivity.this, "Kayıt:" + file, Toast.LENGTH_SHORT).show();
          createCameraPreview();
        }
      };
      cameraDevice.createCaptureSession(outputSurfaces, new CameraCaptureSession.StateCallback() {
        @Override
        public void onConfigured(CameraCaptureSession session) {
          try {
            session.capture(captureBuilder.build(), captureListener, mBackgroundHandler);
          } catch (CameraAccessException e) {
            e.printStackTrace();
          }
        }
        @Override
        public void onConfigureFailed(CameraCaptureSession session) {
        }
      }, mBackgroundHandler);
    } catch (CameraAccessException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
  protected void createCameraPreview() {
    try {
      SurfaceTexture texture = textureView.getSurfaceTexture();
      assert texture != null;
      texture.setDefaultBufferSize(imageDimension.getWidth(), imageDimension.getHeight());
      Surface surface = new Surface(texture);
      captureRequestBuilder = cameraDevice.createCaptureRequest(CameraDevice.TEMPLATE_PREVIEW);
      captureRequestBuilder.addTarget(surface);
      cameraDevice.createCaptureSession(Arrays.asList(surface), new CameraCaptureSession.StateCallback(){
        @Override
        public void onConfigured(@NonNull CameraCaptureSession cameraCaptureSession) {
          //The camera is already closed
          if (null == cameraDevice) {
            return;
          }
          // When the session is ready, we start displaying the preview.
          cameraCaptureSessions = cameraCaptureSession;
          updatePreview();
        }
        @Override
        public void onConfigureFailed(@NonNull CameraCaptureSession cameraCaptureSession) {
          Toast.makeText(MainActivity.this, "Yapılandırma değişikliği", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
      }, null);
    } catch (CameraAccessException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
  private void openCamera() {
    CameraManager manager = (CameraManager) getSystemService(Context.CAMERA_SERVICE);
    Log.e(TAG, "is camera open");
    try {
      cameraId = manager.getCameraIdList()[0];
      CameraCharacteristics characteristics = manager.getCameraCharacteristics(cameraId);
      StreamConfigurationMap map = characteristics.get(CameraCharacteristics.SCALER_STREAM_CONFIGURATION_MAP);
      assert map != null;
      imageDimension = map.getOutputSizes(SurfaceTexture.class)[0];
      // Add permission for camera and let user grant the permission
      if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.CAMERA) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED && ActivityCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
        ActivityCompat.requestPermissions(MainActivity.this, new String[]{Manifest.permission.CAMERA, Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE}, REQUEST_CAMERA_PERMISSION);
        return;
      }
      manager.openCamera(cameraId, stateCallback, null);
    } catch (CameraAccessException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    Log.e(TAG, "openCamera X");
  }
  protected void updatePreview() {
    if(null == cameraDevice) {
      Log.e(TAG, "Önizleme hatası, dönüş");
    }
    captureRequestBuilder.set(CaptureRequest.CONTROL_MODE, CameraMetadata.CONTROL_MODE_AUTO);
    try {
      cameraCaptureSessions.setRepeatingRequest(captureRequestBuilder.build(), null, mBackgroundHandler);
    } catch (CameraAccessException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
  private void closeCamera() {
    if (null != cameraDevice) {
      cameraDevice.close();
      cameraDevice = null;
    }
    if (null != imageReader) {
      imageReader.close();
      imageReader = null;
    }
  }
  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[] permissions, @NonNull int[] grantResults) {
    if (requestCode == REQUEST_CAMERA_PERMISSION) {
      if (grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_DENIED) {
        // close the app
        Toast.makeText(MainActivity.this, "Üzgünüm!, Izin vermeden bu uygulamayı kullanamazsınız!", Toast.LENGTH_LONG).show();
        finish();
      }
    }
  }
  @Override
  protected void onResume() {
    super.onResume();
    Log.e(TAG, "onResume");
    startBackgroundThread();
    if (textureView.isAvailable()) {
      openCamera();
    } else {
      textureView.setSurfaceTextureListener(textureListener);
    }
  }
  @Override
  protected void onPause() {
    Log.e(TAG, "onPause");
    //closeCamera();
    stopBackgroundThread();
    super.onPause();
  }
}

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


mehmet

Perşembe Eylül 21st, 2017

mrb…bu uygulama üzerinde küçük bir iki değişiklik yapmak istiyordum …..kamerayı daha küçük bir ekranda açıp yani textureview i biraz küçültüp altına iki adet imageview ekleyerek foto çek butonuna basınca çekilen fotografı buraya eklemek istiyorum bu iki imageview altınada sil butonu koyarak nasıl yapabiriliz.

mehmet

Perşembe Eylül 21st, 2017

bunu bir youtube videosu çekerek anlatsanız çok harika olur….

Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!