PHP

[:tr]PHP 5 Değişkenleri[:en]PHP 5 Variables


[:tr]Değişkenler, bilgi depolamak için geçici elemanlar’dır.

PHP Değişkenlerini Oluşturma

PHP’de bir değişken, $ işaretiyle başlar. Değişken oluştururken rakam ile başlayamazsınız.

<?php
$txt = "Hello world!";
$x = 5;
$y = 10.5;
?>

Yukarıdaki ifadelerin yürütülmesinden sonra $txt değişkeni Hello world! Değerini alacaktır, $x değişkeni değeri 5, değişken ise $10.5 değerini alacaktır.

Not: Bir değişkene bir metin değeri atadığınızda, değerin etrafına tırnak işaretleri koyun.
Not: PHP’nin diğer programlama dillerinden farklı olarak, bir değişkeni bildirmek için bir komutu yoktur. Değer atadığınız anda oluşturulur.
PHP Değişkenleri

PHP değişkenleri için kurallar:

 1. Bir değişken, $ işaretiyle başlar.
 2. Bir değişken adı bir harf veya altçizgi karakteriyle başlamalıdır
 3. Bir değişken adı bir sayı ile başlayamaz
 4. Değişken bir ad yalnızca sayısal karakterler ve altçizgiler içerebilir (A-z, 0-9 ve _)
 5. Değişken adları büyük küçük harf duyarlıdır ($yas ve $YAS iki farklı değişkendir)
PHP değişken adlarının büyük-küçük harf duyarlı olduğunu unutmayın!
Çıktı Değişkenleri

PHP echo ifadesi genellikle veriyi ekrana yazdırmak için kullanılır.

Aşağıdaki örnek, metin ve bir değişkeni ekrena nasıl yazdırabileceğinizi göstermektedir:

<?php
$txt = "Webinyo.COM";
echo "I love $txt!";
?>

Aşağıdaki örnek, yukarıdaki örnekle aynı çıktıyı üretecektir:

<?php
$txt = "Webinyo.COM";
echo "I love " . $txt . "!";
?>

Aşağıdaki örnek iki değişkenin toplamını üretir:

<?php
$x = 5;
$y = 4;
echo $x + $y;
?>
PHP Değişkenleri Kapsamı

PHP’de değişkenler komut dosyasında herhangi bir yerde bildirilebilir.

Bir değişkenin kapsamı, değişkenin referanslanabileceği / kullanılacağı betiğin parçasıdır.

PHP’nin üç farklı değişken kapsamı vardır:

 1. local
 2. global
 3. static
Global ve Yerel Kapsam

Bir işlevin dışında bildirilen değişken GLOBAL Kapsama’a sahiptir ve yalnızca bir işlevin dışında erişilebilir:

<?php
$x = 5; // global değer

function myTest() {
  // burada x kullanırsanız bir hata meydana gelir
  echo "<p>x Değişkeni Değeri : $x</p>";
} 
myTest();

echo "<p>x Değişkeni Değeri : $x</p>";
?>

Bir fonksiyonda bildirilen bir değişken, bir LOCAL Kapsama’a sahiptir ve sadece bu fonksiyon içinde erişilebilir:

<?php
function myTest() {
  $x = 5; // local kapsam
  echo "<p>x Değişkeni Değeri : $x</p>";
} 
myTest();

// x Değişkenini burada kullanırsanız hata verir.
echo "<p>x Değişkeni Değeri : $x</p>";
?>
PHP GLOBAL Kapsam

Global Kapsam, bir fonksiyonun içinden global değişkene erişmek için kullanılır.

Bunu yapmak için, değişkenlerin önünde (fonksiyonun içinde) global kelimesini kullanmalısınız:

<?php
$x = 5;
$y = 10;

function myTest() {
  global $x, $y;
  $y = $x + $y;
}

myTest();
echo $y; // ekran çıktısı : 15
?>

PHP ayrıca tüm global değişkenleri $GLOBALS[index] adlı bir dizinde saklar. Dizin, değişkenin adını tutar. Bu diziye ayrıca işlevler içinden erişilebilir ve global değişkenleri doğrudan güncellemek için kullanılabilir.

<?php
$x = 5;
$y = 10;

function myTest() {
  $GLOBALS['y'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y'];
} 

myTest();
echo $y; // çıktısı 15
?>
PHP Statik Kapsam

Normalde, bir fonkisyon tamamlandığında / çalıştırıldığında, tüm değişkenleri silinir. Bununla birlikte, bazen silinmeyecek bir yerel değişken istiyorsak statik bir değişkene ihtiyacımız var demektir.

Bunu yapmak için, değişkeni ilk kez ilan ettiğinizde static anahtar sözcüğünü kullanın:

<?php
function myTest() {
  static $x = 0;
  echo $x;
  $x++;
}

myTest();
myTest();
myTest();
?>

 [:en]

Variables are “containers” for storing information.


Creating (Declaring) PHP Variables

In PHP, a variable starts with the $ sign, followed by the name of the variable:

<?php
$txt = "Hello world!";
$x = 5;
$y = 10.5;
?>

After the execution of the statements above, the variable $txt will hold the value Hello world!, the variable $x will hold the value 5, and the variable $y will hold the value 10.5.

Note: When you assign a text value to a variable, put quotes around the value.

Note: Unlike other programming languages, PHP has no command for declaring a variable. It is created the moment you first assign a value to it.

Think of variables as containers for storing data.

PHP Variables

A variable can have a short name (like x and y) or a more descriptive name (age, carname, total_volume).

Rules for PHP variables:

 • A variable starts with the $ sign, followed by the name of the variable
 • A variable name must start with a letter or the underscore character
 • A variable name cannot start with a number
 • A variable name can only contain alpha-numeric characters and underscores (A-z, 0-9, and _ )
 • Variable names are case-sensitive ($age and $AGE are two different variables)
Remember that PHP variable names are case-sensitive!

Output Variables

The PHP echo statement is often used to output data to the screen.

The following example will show how to output text and a variable:

<?php
$txt = "Webinyo.COM";
echo "I love $txt!";
?>

The following example will produce the same output as the example above:

<?php
$txt = "Webinyo.COM";
echo "I love " . $txt . "!";
?>

The following example will output the sum of two variables:

<?php
$x = 5;
$y = 4;
echo $x + $y;
?>
Note: You will learn more about the echo statement and how to output data to the screen in the next chapter.

PHP is a Loosely Typed Language

In the example above, notice that we did not have to tell PHP which data type the variable is.

PHP automatically converts the variable to the correct data type, depending on its value.

In other languages such as C, C++, and Java, the programmer must declare the name and type of the variable before using it.

PHP Variables Scope

In PHP, variables can be declared anywhere in the script.

The scope of a variable is the part of the script where the variable can be referenced/used.

PHP has three different variable scopes:

 • local
 • global
 • static

Global and Local Scope

A variable declared outside a function has a GLOBAL SCOPE and can only be accessed outside a function:

<?php
$x = 5; // global scope

function myTest() {
  // using x inside this function will generate an error
  echo "<p>Variable x inside function is: $x</p>";
} 
myTest();

echo "<p>Variable x outside function is: $x</p>";
?>

A variable declared within a function has a LOCAL SCOPE and can only be accessed within that function:

<?php
function myTest() {
  $x = 5; // local scope
  echo "<p>Variable x inside function is: $x</p>";
} 
myTest();

// using x outside the function will generate an error
echo "<p>Variable x outside function is: $x</p>";
?>
You can have local variables with the same name in different functions, because local variables are only recognized by the function in which they are declared.

PHP The global Keyword

The global keyword is used to access a global variable from within a function.

To do this, use the global keyword before the variables (inside the function):

<?php
$x = 5;
$y = 10;

function myTest() {
  global $x, $y;
  $y = $x + $y;
}

myTest();
echo $y; // outputs 15
?>

PHP also stores all global variables in an array called $GLOBALS[index]. The index holds the name of the variable. This array is also accessible from within functions and can be used to update global variables directly.

The example above can be rewritten like this:

<?php
$x = 5;
$y = 10;

function myTest() {
  $GLOBALS['y'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y'];
} 

myTest();
echo $y; // outputs 15
?>

PHP The static Keyword

Normally, when a function is completed/executed, all of its variables are deleted. However, sometimes we want a local variable NOT to be deleted. We need it for a further job.

To do this, use the static keyword when you first declare the variable:

<?php
function myTest() {
  static $x = 0;
  echo $x;
  $x++;
}

myTest();
myTest();
myTest();
?>

 [:]

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!