PHP

[:tr]PHP 5 Fonksiyonlar[:en]PHP 5 Functions


[:tr]PHP’nin asıl gücü onun işlevlerinden kaynaklanmaktadır; 1000’den fazla dahili fonksiyona sahiptir.

PHP Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

Yerleşik PHP işlevlerinin yanı sıra kendi fonksiyonlarımızı de oluşturabiliriz.

Bir fonksiyon , bir programda art arda kullanılabilen bir deyim bloğudur.

Bir sayfa yüklendiğinde, bir fonksiyon derhal yürütülmeyecektir.

Bir işlev, işlev çağrısı ile yürütülecektir.

Kullanıcı Tarafından Fonksiyon Oluşturma

Kullanıcı tanımlı bir fonksiyon bildirimi, “Fonksiyon” sözcüğüyle başlar:

Syntax:

function functionName() {
  code to be executed;
}

Not: Bir fonksiyon adı, bir harf veya altçizgi ile (bir sayı değil) başlayabilir.

Tip: Fonksiyonun ne yaptığını yansıtan bir ad verin!

İşlev isimleri büyük / küçük harfe duyarlı değildir.

Aşağıdaki örnekte, adlandırılmış bir fonksiyon “writeMsg()”. Açık ayraç ( { ) fonksiyon kodunun başlangıcını belirtir ( } ) fonksiyonun sonunu belirtir. Fonksiyon “Merhaba dünya!” Çıktı. Fonksiyon çağırmak için adını yazmanız yeterlidir:

<?php
function writeMsg() {
  echo "Hello world!";
}

writeMsg(); // call the function
?>
PHP Fonksiyon Parametreleri

Bilgiler, parametreler aracılığıyla Fonksiyonlara aktarılabilir. Bir parametre bir değişken gibi.

Bağımsız değişkenler, parantez içinde, fonksiyon adının arkasında belirtilir. İstediğiniz kadar parametre ekleyebilir, virgülle ayırın.

Aşağıdaki örnekte bir bağımsız değişken olan bir fonksiyona  sahiptir. ($fname). FamilyName () fonksiyonunu çağırıldığında bir isim (örn. Jani) de göndeririz ve isim, birkaç farklı ilk ad çıkaran ancak eşit soyadını veren işlevin içinde kullanılır:

<?php
function familyName($fname) {
  echo "$fname Refsnes.<br>";
}

familyName("Jani");
familyName("Hege");
familyName("Stale");
familyName("Kai Jim");
familyName("Borge");
?>

Aşağıdaki örnekte, iki parametre olan bir fonksiyon vardır ($ fname ve $ year):

<?php
function familyName($fname, $year) {
  echo "$fname Refsnes. Born in $year <br>";
}

familyName("Hege", "1975");
familyName("Stale", "1978");
familyName("Kai Jim", "1983");
?>
PHP Varsayılan Parametre Değeri

Aşağıdaki örnek, varsayılan bir parametrenin nasıl kullanılacağını göstermektedir. Fonksiyon setHeight () işlevini parametre olmadan çağırırsa varsayılan değeri parametre olarak alır:

<?php
function setHeight($minheight = 50) {
  echo "The height is : $minheight <br>";
}

setHeight(350);
setHeight(); // will use the default value of 50
setHeight(135);
setHeight(80);
?>
PHP Fonksiyonlar – Değerleri geri döndürme

Bir işlevin bir değeri döndürmesine izin vermek için return deyimini kullanın:

<?php
function sum($x, $y) {
  $z = $x + $y;
  return $z;
}

echo "5 + 10 = " . sum(5, 10) . "<br>";
echo "7 + 13 = " . sum(7, 13) . "<br>";
echo "2 + 4 = " . sum(2, 4);
?>
Not: Bu içerik İngilizce’den Türkçe’ye çevirerek eklenmiştir. Çeviri hatalarından dolayı özür dileriz.
[:en]The real power of PHP comes from its functions; it has more than 1000 built-in functions.

PHP User Defined Functions

Besides the built-in PHP functions, we can create our own functions.

A function is a block of statements that can be used repeatedly in a program.

A function will not execute immediately when a page loads.

A function will be executed by a call to the function.

Create a User Defined Function in PHP

A user defined function declaration starts with the word “function”:

Syntax:

function functionName() {
  code to be executed;
}

Note: A function name can start with a letter or underscore (not a number).

Tip: Give the function a name that reflects what the function does!

Function names are NOT case-sensitive.

In the example below, we create a function named “writeMsg()”. The opening curly brace ( { ) indicates the beginning of the function code and the closing curly brace ( } ) indicates the end of the function. The function outputs “Hello world!”. To call the function, just write its name:

<?php
function writeMsg() {
  echo "Hello world!";
}

writeMsg(); // call the function
?>
PHP Function Arguments

Information can be passed to functions through arguments. An argument is just like a variable.

Arguments are specified after the function name, inside the parentheses. You can add as many arguments as you want, just separate them with a comma.

The following example has a function with one argument ($fname). When the familyName() function is called, we also pass along a name (e.g. Jani), and the name is used inside the function, which outputs several different first names, but an equal last name:

<?php
function familyName($fname) {
  echo "$fname Refsnes.<br>";
}

familyName("Jani");
familyName("Hege");
familyName("Stale");
familyName("Kai Jim");
familyName("Borge");
?>

The following example has a function with two arguments ($fname and $year):

<?php
function familyName($fname, $year) {
  echo "$fname Refsnes. Born in $year <br>";
}

familyName("Hege", "1975");
familyName("Stale", "1978");
familyName("Kai Jim", "1983");
?>
PHP Default Argument Value

The following example shows how to use a default parameter. If we call the function setHeight() without arguments it takes the default value as argument:

<?php
function setHeight($minheight = 50) {
  echo "The height is : $minheight <br>";
}

setHeight(350);
setHeight(); // will use the default value of 50
setHeight(135);
setHeight(80);
?>
PHP Functions – Returning values

To let a function return a value, use the return statement:

<?php
function sum($x, $y) {
  $z = $x + $y;
  return $z;
}

echo "5 + 10 = " . sum(5, 10) . "<br>";
echo "7 + 13 = " . sum(7, 13) . "<br>";
echo "2 + 4 = " . sum(2, 4);
?>

 [:]

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!