PHP

PHP 5 Operatörleri


Operatörler, değişkenler ve değerler üzerinde işlem yapmak için kullanılır.

PHP, operatörleri aşağıdaki gruplara böler:

  • Aritmetik operatörler
  • Atama operatörleri
  • Karşılaştırma operatörleri
  • Arttırma / Azaltma operatörleri
  • Mantıksal operatörler
  • String operatörleri
  • Dizi operatörleri
PHP Aritmetik Operatörler

PHP aritmetik Operatörler, toplama, çıkarma, çarpma gibi ortak aritmetik işlemleri gerçekleştirmek için sayısal değerlerle birlikte kullanılır.

Operator Adi Örnek Sonuç
+ Toplama $x + $y $x ve $y toplamı
Çıkarma $x – $y $x ve $y farkı
* Çarpma işlemi $x * $y $x ve $y çarpımı
/ Bölünme $x / $y $x ve $y bölümü
% Kalan $x % $y $x’in $y’ye bölümünden kalan
** Üstelleşme $x ** $y $x’in değerini $y’ninci defa artırma sonucu(PHP 5.6)
PHP Atama Operatörleri

PHP atama operatörleri, bir değişkene bir değer yazmak için sayısal değerlerle birlikte kullanılır.

PHP’deki temel atama operatörü “=” dır. Bu, sol işlenen, sağdaki atama ifadesinin değerine ayarlandığı anlamına gelir.

Atama İle aynı… Açıklama
x = y x = y Sağdaki değişkenin değeri soldaki değişkene eşitlenir
x += y x = x + y Toplama
x -= y x = x – y Çıkarma
x *= y x = x * y Çarpma
x /= y x = x / y Bölünme
x %= y x = x % y Kalan
PHP Karşılaştırma Operatörleri

PHP karşılaştırma operatörleri, iki değeri (sayı veya dizge) karşılaştırmak için kullanılır:

Operator Adı Örnek Sonuç
== Eşit $x == $y $x, $y’ye eşitse, true döndürür.
=== Özdeş $x === $y $x, $y’ye eşitse ve aynı türdeyse true değerini döndürür.
!= Eşit değil $x != $y $x, $y’ye eşit değilse true döndürür
<> Eşit değil $x <> $y $x, $y’ye eşit değilse true döndürür
!== Özdeş değil $x !== $y $x, $y’ye eşit değilse veya aynı türde değilse true döndürür.
> Bundan büyük $x > $y $x, $y’den büyükse true döndürür.
< Daha az $x < $y $x, $y’den az ise true döndürür.
>= Büyük veya eşit $x >= $y $x, $y’den büyük veya ona eşitse, true döndürür.
<= Az veya eşit $x <= $y $x, $y’den küçük veya ona eşitse, true döndürür.
PHP Artım / Azaltma Operatörleri

PHP artım operatörleri bir değişkenin değerini arttırmak için kullanılır.

PHP azaltma operatörleri, bir değişkenin değerini azaltmak için kullanılır.

Operator Adi Açıklama
++$x Önceden artırım $x değerini birer artırır, daha sonra $x değerini döndürür
$x++ Sonradan Artırma $x değerini döndürür, sonra $x değerini birer birer artırır
–$x Önceden Azalma $x değerini birer azaltır, daha sonra $x değerini döndürür
$x– Sonradan Azalma $x değerini döndürür, sonra $x değerini birer azaltır
PHP Mantıksal Operatörler

PHP mantıksal operatörleri, koşullu ifadeleri birleştirmek için kullanılır.

Operator Adi Örnek Sonuç
and And $x and $y Hem $x hem de $y doğruysa doğru
or Or $x or $y Ya $x veya $y doğruysa doğru
xor Xor $x xor $y Doğruysa $x veya $y doğruysa, ancak ikisi birden değilse doğrudur.
&& And $x && $y Hem $x hem de $y doğruysa doğru
|| Or $x || $y Ya $x veya $y doğruysa doğru
! Not !$x $x doğru değilse doğrudur.
PHP String Operatörleri

PHP, dizgiler için özel olarak tasarlanmış iki operatöre sahiptir.

Operator Adi Örnek Sonuç
. Birleştirme $txt1 . $txt2 $txt1 ve $ txt2 bitiştirilmesi
.= Birleştir ve Eşitle $txt1 .= $txt2 $txt2 öğesini $txt1 öğesine ekler
PHP Dizi Operatörleri

Dizileri karşılaştırmak için PHP dizi operatörleri kullanılır.

Operator Adi Örnek Sonuç
+ Birlik $x + $y $x ve $ y birliği
== Eşitlik $x == $y $x ve $ y aynı anahtar / değer çiftlerine sahipse true değerini döndürür.
=== Özdeş $x === $y $x ve $ y aynı sırada ve aynı türde aynı anahtar / değer çiftlerine sahipse true değerini döndürür.
!= Eşitsizlik $x != $y $x, $ y’ye eşit değilse true döndürür
<> Eşitsizlik $x <> $y $x, $ y’ye eşit değilse true döndürür
!== Eşitlik Dışı $x !== $y $x, $ y ile aynı değilse true döndürür

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!